Wednesday, November 22, 2006

Happy Birthday

Happy Birthday to me,
happy birthday to me,
happy birthday to Ne-o,
happy birthday to me.